Metadata/budget-umea

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Detta dokument beskriver Umeå kommuns budget. Samtliga kommunbudgetars data försöker beskrivas på samma sätt.


Filen innehåller budgetdata som kodats med den kodstandard som Statistiska Centralbyrån använder när de sammanställer de årliga rapporten "Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting". Vissa fält som utgör kombinationer av andra fält har lagts till för att underlätta praktiskt användande av datat.

Filen innehåller data i csv-format (semikolonseparerat med decimalkomma). För närvarande finns Skellefteå kommuns budget samt Umeå kommuns budget. Datat är kodat som UTF-8. Detta data kan bl a användas för att visualisera budgeten på olika sätt, t ex med hjälp av www.openspending.org. Ett exempel där Open Spending använts för att visa datat fördelat på SCB:s verksamhetsindelningar och antalet bosatta i Umeå kommun finns här.

Ett annat exempel där data från Umeå och Skellefteå kombinerats finns på denna länk

Datat hämtas varje månad från kommunens budgetsystem. Budgetramarna sätts årligen men fördelningen inom dessa ramar kan fördelningen förändras under året vilket motiverar den månatliga leveransen. Datat innehåller fält som relaterar till hur informationen kopplas till SCB:s räkenskapsanalys. Detta är ett dokument som sammanställs årligen av alla svenska kommuner och gör summeringar och jämförelser mellan olika kommuner möjliga i bl a Kolada trots att man har olika verksamhetssystem och delvis olika regler och rutiner kring hur man konterar. Men som i alla fall där man grupperar data finns det gråzoner där olika bedömningar kan göras av olika kommuner. Så också när det gäller gruppering av data till SCB-koderna.

Här nedan beskrivs hur formatet bör tolkas.

Fält Beskrivning
LAND_ID Landkod för Sverige enligt ISO 3166-1 alpha
KOMMUN_ID Kommunens SCBkod.Lista över kommunkoder finns här
KOMMUN_TEXT Kommunnamnet i klartext
BUDGET_UTFALL_ID Kod som anger om datat avser budget (B) eller utfall (U)
AR Räkenskapsåret som datat avser
MANAD Månad som datat avser. (1=januari, 2=februari osv)
ORGANISATION_ID Identitet för den del av organisationen som datat avser Här beskrivs vilka organisationsid som används
ORGANISATION_TEXT Organisationsid i klartext
KONTO_ID Baskonto enligt Kommun-Bas13 Beskrivning av Kommun-Bas13 finns här
UNDERRUBRIK Gruppering av baskonton Beskrivning gruppering finns här sid. 35 Observera att motpartskoden (INTERN_EXTERN_ID) påverkar vilket värde detta fält får. Då kvaliteten i motpartskoden är dålig vad gäller budgetdata ska detta fält inte användas för analyser och liknande av budgetdata. När det gäller utfallsdata är fältet relevant.
OVERRUBRIK Gruppering av baskonton Beskrivning gruppering finns här sid. 35 Observera att motpartskoden (INTERN_EXTERN_ID) påverkar vilket värde detta fält får. Då kvaliteten i motpartskoden är dålig vad gäller budgetdata ska detta fält inte användas för analyser och liknande av budgetdata. När det gäller utfallsdata är fältet relevant.
INTAKT_KOSTNAD_ID Gruppering av baskonto på intäkter och kostnader
SCB2_ID Kod som anger vad för slags verksamhet datat avser Koderna beskrivs här
SCB2_TEXT SCB2_ID i klartext
SCB2_ID_TEXT SCB2_ID sammanslaget med SCB2_TEXT
SCB3_ID Kod som vad för slags verksamhet datat avser. En uppdelning av SCB2_ID Koderna beskrivs här
SCB3_TEXT SCB3_ID i klartext
SCB3_ID_TEXT SCB3_ID sammanslaget med SCB3_TEXT
INTERN_EXTERN_ID Fältet används ej för budgetdata.
VALUTA_ID Valutakod för den valuta som beloppen i datat använder enligt ISO-4217. Lista över valutakoder finns här
KORDATUM Datum då datat hämtades från verksamhetssystemet
KOMMUN_TEXT_SCB2_ID_TEXT Sammanslagning av fälten KOMMUN_TEXT, SCB2_ID och SCB2_TEXT
KOMMUN_TEXT_SCB3_ID_TEXT Sammanslagning av fälten KOMMUN_TEXT, SCB3_ID och SCB3_TEXT
UNDERRUBRIK_KONTO_ID Sammanslagning av fälten UNDERRUBRIK och KONTO_ID
BELOPP Beloppet som hör till datat. Observera att decimalpunkt används. För användning i t ex Excel med svensk standard måste man ersätta punkterna i detta fält med kommatecken.


Leverans av filen

En ny fil skapas varje månad i anslutning till månadsskiftet. Om budgeten inte är beslutad innan den första körningen körs kan det förekomma att filen som skapas i januari är helt tom. Budgeten kan publiceras först efter den är beslutad och registrerad i budgetsystemet. Budgetdata kommer då att publiceras vid det körningstillfälle som är närmast i tid efter att detta skett.


Begränsningar av innehåll

 • Kvalitetskontroll

Datas riktighet har kontrollerats under framtagandet av extraheringsprogrammen men någon löpande kontroll av varje enskild månadsleverans av data sker inte. Fel i tabellverk etc som ger effekter på beloppen i filen kan därför uppstå utan att detta upptäcks direkt.

 • Gråzoner

När man grupperar data finns det gråzoner där olika bedömningar kan göras av olika kommuner. Detta gäller även vid den gruppering av data under olika SCB-koder som sker i dessa filer.

 • Fördelningar som görs i samband med årsavslut saknas

Datat redovisas utan de fördelningar som görs i samband med årsavslut, för inrapportering i Räkenskapssammandraget till SCB. Dels verksamheternas egen fördelning inom ett verksamhetsområde, dels fördelning av de kommunörvergripande kostnaderna. Dessa fördelningars kostnader redovisas i materialet som egna delområden inom verksamheten. Ex.vis inom Vård och omsorg finns verksamhet 500 - Vård och omsorg gemensamt

 • Ej samma detaljnivå som intäkt-/kostnadsredovisningen

Budgetering sker inte på samma detaljnivå som intäkt-/kostnadsredovisningen. På grund av detta blir grupperingarna i kolumnerna "UNDERRUBRIK" respektive "OVERRUBRIK" inte helt jämförbara med redovisningen av utfall.

 • Kontonivån ej jämförbar mellan kommuner

Kontonivån är inte standardiserad av SCB. Man kan därför inte jämföra kostnader på kontonivå mellan olika kommuner utan att säkerställa hur respektive kommun använder olika konton.

 • Kontogrupper som ej tas med

SCB:s driftredovisning bortser ifrån vissa kontogrupper som inte finns med i filen. Dessa är:

 • Försäljning exploateringsfastigheter
 • Försäljning av anläggningstillgångar
 • Pensionskostnader
 • Realisationsförluster
 • Skatteintäkter
 • Bidrag från utjämningssystem
 • Avgifter till utjämningssystem
 • Finansiella intäkter
 • Finansiella kostnader (förutom Internränta)
 • Årets resultat

Detta ger avvikelser om detta data jämförs med andra presentationer där dessa poster ingår. Jämförelser bör därför ske mot annat budgetdata som skapats på samma sätt och där samma kontogrupper utelämnats.

Övrigt

Filen är kodad med kodtabellen UTF-8 vilket innebär att svenska tecken kommer att se konstiga ut om man vill ladda ner filen och använda den i MS Excel. Detta kan man lösa genom att importera filen in i Excel (man använder alltså inte alternativet "Öppna") och då välja alternativet "UTF-8" i lämplig flervalsruta. I Excel 2010 har flervalsrutan rubriken "Filursprung". Gör man på detta sätt blir de svenska tecknen korrekt representerade.

Behöver man byta decimaltecken görs detta lämpligen genom den vanliga "Sök och ersätt"-funktionen i Excel eller annan programvara.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg