Mall för svar på begäran om utlämnande enligt PSI-lagen

Från Open Data Wiki Umeå
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Utkast mall för kommunens beslut angående begäran om öppna data

Kommunen bör ha en mall som meddelar den potentiella vidareutnyttjaren hur beslutet och hur en eventuell kostnadsbild ser ut. Om/när det nya EU-direktivet antas måste mallen ändras. En del legala hinder för att lämna ut data försvinner nämligen då såvitt jag kan bedömma.

Ett nytt direktiv får rättsverkan omedelbart, men Sverige har 18 månader på sig att ändra sin lagstiftning. Dock gäller direktivet före svensk lag i en tvist när direktivet antagits. Om någon juridiskt kunnig kunde göra en bedömning av konsekvenserna om/när ett nytt direktiv kommer vilket verkar ske under våren 2013 skulle det vara bra.

Mall

Beslutsfattare: [Namn på beslutsfattare]

Med stöd av fastställd delegationsordning meddelas följande beslut rörande begäran enligt Lag 2010:566 om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Ärende [Rubrik]


[Beslutstext]


Bilaga vid bifall till begäran

Engångskostnader

Totalt engångskostnad för framtagande av begärda data i SEK:

 • varav engångskostnad för skapande av extraheringsfunktioner
 • varav engångskostnad för skapande av metadata
 • varav engångskostnad test och driftssättning/publicering av data och metadata
 • varav engångskostnad för test och driftssättning/publicering av data och metadata

Löpande kostnader

Nedanstående kostnader avser (stryk under det som gäller):

 • Kalendermånad
 • Kalenderår


Totalt löpande kostnad i SEK

 • varav kostnad för datorkapacitet, lagringskapacitet och nättrafik
 • varav kostnad för underhåll av extraheringsfunktioner, metadata, och teknisk miljö
 • varav kostnad för administrativ overhead

Prisjustering sker årligen under perioden januari-februari.

Kalkylunderlag bifogas i separat(a) fil(er).

Bilaga vid avslag till begäran

Lagrum som motiverar avslaget är den/de som markerats av nedanstående lagrum.

 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri får inte tillhandahållas eller måste begränsas enligt offentlighets- och sekretesslagen. §2 2010:566/2009:400
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri får inte tillhandahållas eller måste begränsas på grund av beslut som en myndighet är skyldig att besluta om eller som följer av en författning. §4 2010:566
 • Handlingen/-arna utgör inte handling enligt 2 kapitlet 3 § första stycket första meningen i tryckfrihetsförordningen §6 2010:566/1949:105
 • Handlingen/-arna är ett datorprogram vilka är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §6 2010:566
 • Handlingen/-arna finns hos verksamhet där kommunen inte utövar ett rättsligt inflytande, vilka är undantagna i lagen som reglerar skyldighet att lämna ut data för vidareutnyttjande. §2 2010:566
 • Handlingen/-arna finns hos utbildnings- eller forskningsinstitutioner vilka är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §3 2010:566
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1960:729

  Rättsinnehavare/licensgivare är: Umeå kommun, Kommunstyrelsen 901 84 Umeå

 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring ensamrätt som regleras av varumärkeslagen vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1960:644
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring ensamrätt som regleras av patentlagen vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1967:837
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring ensamrätt som regleras av mönsterskyddslagen vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1970:485
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring ensamrätt som regleras av firmalagen vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1974:158
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring ensamrätt som regleras av lag om skydd av kretsmönster för halvledarprodukter vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1992:1685
 • Handlingen/-arna eller uppgifter däri skyddas av regler kring ensamrätt som regleras av växtförädlarlagen vilket innebär att handlingen/handlingarna är undantagna i lagen som reglerar skyldigheten att lämna ut data för vidareutnyttjande. §5 2010:566/1997:306

Överklagan av avslagsbeslut

Detta beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten i Umeå


Tel: 090-17 74 00
Fax: 090-13 75 88
E-Post: forvaltningsratteniumea@dom.se

Postadress
Box 193
901 05 Umeå

Besöksadress
Nygatan 45
903 30 Umeå

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktyg